Báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII

Sau 40 ngày làm việc (21/10-29/11/2013) với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với những nội dung chủ yếu sau:
I. VỀ CÔNG TÁC LẬP HIẾN, LẬP PHÁP
1. Về việc xem xét, thông qua Hiến pháp (sửa đổi)

  Hiến pháp là đạo luật gốc của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất, thể hiện bản chất của Nhà nước và chế độ, điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng nhất. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị đã xác định sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết cho công việc này. Việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp với hơn 26 triệu lượt ý kiến góp ý trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong toàn dân, bảo đảm tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, thích hợp để mọi người dân có điều kiện tham gia. Thực hiện quyền năng mà nhân dân trao cho, các vị đại biểu Quốc hội đã nỗ lực làm việc hết sức mình, tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến sửa đổi, bổ sung có chất lượng trong suốt quá trình chuẩn bị và thông qua Hiến pháp. Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của nhân dân, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội với tinh thần chân thành ghi nhận các ý kiến đóng góp; nghiên cứu, chắt lọc mọi ý kiến để hoàn thiện Dự thảo. Hiến pháp (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này gồm có lời nói đầu, 11 chương, 120 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, được tuyệt đại đa số nhân dân đồng tình, đã thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, ý chí và nguyện vọng của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

  Để Hiến pháp (sửa đổi) sớm đi vào cuộc sống, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp, trong đó quy định hiệu lực của Hiến pháp; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước; việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác được ban hành trước ngày Hiến pháp mới có hiệu lực; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương trong việc tổ chức thi hành, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp để bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

2. Về công tác lập pháp

  Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua 8 luật, bao gồm: Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật việc làm; Luật tiếp công dân; Luật đất đai (sửa đổi); Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật đấu thầu (sửa đổi).

 Việc ban hành các đạo luật nêu trên có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, giải quyết các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt, Luật đất đai (sửa đổi) là dự án có phạm vi điều chỉnh rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống của mọi người dân; nhằm khai thác, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại, bất cập về đất đai trong thời gian qua. Dự án đã được tổ chức lấy ý kiến nhân dân, thu hút được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Quốc hội đã dành 3 kỳ họp (theo dự kiến chỉ có 2 kỳ họp) để thảo luận, cho ý kiến; Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã dành nhiều thời gian thảo luận, hoàn thiện dự thảo Luật; tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giá đất…; đồng thời chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc ý kiến của nhân dân, các ngành, các cấp, các vị đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật. Việc ban hành Luật đất đai (sửa đổi) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Quốc hội cũng đã cho ý kiến về 10 dự án luật khác để làm cơ sở cho việc xem xét thông qua tại kỳ họp sau, bao gồm: Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Luật công chứng (sửa đổi); Luật hải quan (sửa đổi); Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật đầu tư công; Luật phá sản (sửa đổi); Luật xây dựng (sửa đổi); Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

  Quốc hội đã đề nghị Chính phủ, các ngành, các cấp có kế hoạch, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến để luật sớm đi vào cuộc sống. Đồng thời, có các biện pháp hữu hiệu triển khai thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014. Các cơ quan của Quốc hội thường xuyên giám sát việc thi hành pháp luật; có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng chuẩn bị các dự án trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014.

II. VỀ GIÁM SÁT TỐI CAO
1. Xem xét các báo cáo

  Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2013.

  Quốc hội cũng đã tiến hành giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012”; xem xét các báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua; về kết quả rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện, vận hành khai thác các công trình thủy điện… Qua xem xét, Quốc hội đã phân tích, đánh giá sâu sắc tình hình, kết quả thực hiện, chỉ ra nguyên nhân, đồng thời ghi nhận Chính phủ, các Bộ, ngành… đã tích cực thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, kiến nghị của các vị đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp trước, như việc rà soát, xử lý đơn thư khiếu nại phức tạp, kéo dài; rà soát, loại bỏ khỏi quy hoạch 405 dự án thuỷ điện hiệu quả kinh tế thấp, tiềm ẩn khả năng tác động tiêu cực đến môi trường,…Sau xem xét, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện; Nghị quyết tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Nghị quyết về tình hình triển khai thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

2. Về chất vấn và trả lời chất vấn

  Lần đầu tiên Quốc hội dành nửa ngày để nghe và thảo luận Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Đây là bước đổi mới quan trọng trong tổ chức hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, với mục đích để các quyết định của Quốc hội được triển khai đồng bộ, toàn diện và có kết quả trong cuộc sống.

  Tại kỳ họp này, có 160 chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành. Trên cơ sở tổng hợp các nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội, với thời gian 2,5 ngày, Quốc hội đã tiến hành chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Chánh án Tòa án nhân tối cao. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo bổ sung một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội; 7 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham gia giải trình làm rõ thêm một số vấn đề liên quan. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành trả lời chất vấn nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến xác đáng của các đại biểu Quốc hội, sớm triển khai thực hiện các lời hứa và nhiệm vụ thuộc chức trách của mình, ngành mình, khẩn trương khắc phục những khuyết điểm, hạn chế và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp sau.

  Sau phiên chất vấn, Quốc hội đã giao Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét những vấn đề bức xúc, được các vị đại biểu Quốc hội quan tâm và cử tri kiến nghị để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội, tổ chức giải trình tại phiên họp Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Quốc hội. Giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 để báo cáo kết quả tại kỳ họp thứ 7.

III. VỀ QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG
1. Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

  Quốc hội đã thảo luận các báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013, kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015) và nhiệm vụ 2014-2015; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016; về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh. Tại các buổi thảo luận, các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc những mặt tích cực và những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện từng mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội; xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan, kết quả công tác điều hành của Chính phủ, các ngành, các cấp để từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm 2014 và những năm còn lại của kế hoạch 5 năm 2011-2015. Đặc biệt, trong điều kiện ngân sách khó khăn, thu chưa đạt dự toán đề ra, Quốc hội đã quyết định cắt giảm các khoản chi tiêu chưa cần thiết, không hợp lý và kém hiệu quả; bố trí vốn bảo đảm tỷ lệ chi cho các ngành, lĩnh vực quan trọng, cần thiết (giáo dục, đào tạo, nông nghiệp, y tế, công nghệ, môi trường…); chấp nhận tăng mức bội chi ngân sách nhà nước lên 5,3% tổng sản phẩm trong nước (GDP), phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ, các giải pháp quyết liệt để cân đối thu - chi ngân sách nhà nước, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và tạo đà tăng trưởng hợp lý cho những năm sau.

  Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 với mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Mục tiêu tổng quát năm 2014: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trạnh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

  Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,8%, kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%, tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%, tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15,5%, số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 22,5 giường, tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 85%, tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,5%.

  Đồng thời, Quốc hội cũng thông qua các nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, về phân bổ ngân sách trung ương năm 2014, về phương án phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016, về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

2. Về công tác nhân sự

  Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân; phê chuẩn việc tăng 01 Phó Thủ tướng Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh; phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam; phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Nguyễn Văn Nên; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng Ban Dân nguyện; bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc và Phó Chủ nhiệm các Ủy ban: Pháp luật; Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; Đối ngoại và Ủy ban về các vấn đề xã hội. Nhìn chung, công tác nhân sự tại kỳ họp này đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm dân chủ trong hoạt động của Quốc hội. Các cơ quan có thẩm quyền chuẩn bị trình Quốc hội đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ lựa chọn những người xứng đáng giữ các chức vụ quan trọng được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

VI - HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH PHƯỚC TẠI KỲ HỌP
1. Về công tác xây dựng pháp luật:

  Tại kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu và đóng góp 24 lượt ý kiến, trong đó có 08 ý kiến phát biểu tại hội trường và 16 ý kiến phát biểu tại tổ. Về công tác xây dựng pháp luật, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước đã phát biểu đóng góp ý kiến về hầu hết các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua  như: dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi); dự án luật công chứng (sửa đổi) dự án luật hải quan (sửa đổi); dự án luật xây dựng (sửa đổi); dự án luật bảo vệ môi trường (sửa đổi); dự án luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi); dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế; dự án luật phá sản (sửa đổi); dự án luật đầu tư công; dự án luật đất đai (sửa đổi)…

2. Tham gia thảo luận về kinh tế - xã hội và chất vấn:

  Tại kỳ họp này, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước đã tích cực đóng góp ý kiến trong các buổi thảo luận tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015); tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; việc sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016. Kiến nghị Chính Phủ và các bộ, ngành trung ương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Kiến nghị, đóng góp nhiều giải pháp tích cực đối với Chính phủ và các bộ, ngành trung ương như: đóng góp ý kiến về quy hoạch tổng thể về thủy điện; tham gia góp ý về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 38/2004/QH ngày 03/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh… Về chất vấn tại kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước đã chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ nội vụ về các giải pháp đào tạo nguồn lực và sử dụng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số; Chất vấn Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về giải pháp phát triển bền vững ngành điều. Chất vấn của đại biểu Quốc hội Bình Phước đã được các Bộ trưởng tiếp thu, ghi nhận và trả lời bằng văn bản trong thời gian tới.

  Trên đây là một số nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước báo cáo cử tri tỉnh nhà.


Tác giả bài viết: ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website

Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 100
  • Hôm nay: 11073
  • Tháng hiện tại: 184901
  • Tổng lượt truy cập: 2676504