Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

Ngày 05/11/2014, Quốc hội làm việc ở các tổ, thảo luận đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)
  Luật MTTQ Việt Nam hiện hành được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/1999. Luật MTTQ Việt Nam ra đời có ý nghĩa chính trị to lớn, là cơ sở pháp lý để MTTQ Việt Nam thực hiện có hiệu quả hơn trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của mình. Thông qua quá trình triển khai và thi hành Luật, nhận thức của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam được nâng lên. MTTQ Việt Nam các cấp đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng ngày càng thiết thực, hướng về cơ sở, nhất là các khu dân cư. Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, MTTQ Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong việc tham gia xây dựng Nhà nước, thông qua việc góp ý xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia tổ chức các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, tham gia tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên, giới thiệu Hội thẩm nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở... Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì được nhân dân đồng tình ủng hộ và ngày càng có hiệu quả hơn. Mối quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các cơ quan nhà nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. MTTQ Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nền tảng cho sự ổn định và phát triển của đất nước. 
Đại biểu Nguyễn Văn Lợi, phó bí thư tỉnh uỷ, trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu đóng góp
ý kiến về Luật MTTQVN (sửa đổi)

  Tuy nhiên, trước yêu cầu phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Văn kiện Đại hội X, XI của Đảng và các quy định về MTTQ Việt Nam tại Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua năm 2013, Luật MTTQ Việt Nam đã bộc lộ một số hạn chế, cần được sửa đổi, bổ sung

  Dự thảo Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) gồm Phần mở đầu, 8 chương,  42 điều, tăng thêm 4 chương, 24 điều. So với Luật hiện hành, Dự thảo luật đã được sửa đổi, bổ sung hầu hết các điều, chỉ giữ lại một điều (Điều 8, nay là Điều 19 mới). Hầu hết các nội dung được sửa đổi, bổ sung một cách cơ bản, toàn diện và cụ thể nhằm bảo đảm để các quy định phù hợp với thực tiễn và những yêu cầu tại các văn kiện của Đảng và quy định tại Hiến pháp; khắc phục những bất cập, khó khăn trong hoạt động của Mặt trận do những hạn chế của Luật hiện hành. Cụ thể:

   2.1. Sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật MTTQ Việt Nam hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (Chương II); tham gia xây dựng Nhà nước (Chương IV); hoạt động giám sát (Chương V).

   2.2. Tập hợp, hệ thống hóa quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành về việc MTTQ Việt Nam tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn và giám sát đầu tư của cộng đồng (Khoản 3 Điều 17); việc MTTQ Việt Nam tham gia tố tụng, tham gia công tác đặc xá (Điều 18); quy định về việc MTTQ Việt Nam tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo (Điều 19); việc MTTQ Việt Nam tham gia Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên (Điều 21); việc MTTQ Việt Nam tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí (Điều 24).

   2.3. Bổ sung các quy định mới về phạm vi điều chỉnh (Điều 2); về trách nhiệm và quyền hạn thực hiện dân chủ; tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam (Điều 3 và các điều tại chương III, IV, V, VI); Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (Điều 6); Quan hệ giữa MTTQ Việt Nam với Nhân dân  (Điều 8), với các tổ chức (Điều 9); Ngày truyền thống và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (Điều 11);  việc MTTQ Việt Nam tập hợp, tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân (Điều 15); việc MTTQ Việt Nam tham gia tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (Điều 16); việc MTTQ Việt Nam góp ý xây dựng Nhà nước (Điều 25)
Qua thảo luận, các vị đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến phạm vi điều chỉnh của dự án luật, về ban công tác mặt trận khu dân cư và việc MTTQ Việt Nam góp ý xây dựng Đảng, giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên và phản biện xã hội đối với dự thảo đường lối, chính sách của Đảng…

  Phát biểu ý kiến đóng góp về Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Đại biểu Nguyễn Văn Lợi, phó bí thư tỉnh uỷ, trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước cơ bản thống nhất với dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), cần thiết phải nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp. Nhất là hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ Quốc. Đại biểu thống nhất với quy định về  hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Chương VI), đã thể chế hoá chủ trương của Đảng và cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về nhiệm vụ phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong dự thảo Luật là cần thiết. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Hiến pháp đều ghi nhận nhiệm vụ phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc nhất thiết phải được quy định chặt chẽ,  để hoạt động này thực sự mang tính xây dựng, dự thảo Luật phải đưa ra mục đích, nội dung và đối tượng phản biện đồng thời có quy định về trách nhiệm pháp lý của người phản biện, hạn chế việc phản ánh tiêu cực một cách tuỳ tiện,  gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền, suy giảm niềm tin của nhân dân vào nhà nước.

  Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 , Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII vào tháng 10/2014.
 

Tác giả bài viết: Vũ Ngọc Long
Đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website

Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 1116
  • Tháng hiện tại: 33975
  • Tổng lượt truy cập: 2221201