CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN DỰ VÀ CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Sáng ngày 03/01, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Nhiều thành công trong năm 2019

Theo Báo cáo Tổng kết của Văn phòng Quốc hội, năm 2019 là năm Quốc hội tiếp tục có nhiều thành công, tạo những dấu ấn mới trong lòng cử tri và Nhân Dân cả nước; các cơ quan của Quốc hội không ngừng nỗ lực, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi 02 kỳ họp Quốc hội, 11 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hoạt động đối ngoại và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Trong những thành quả chung đó, có phần đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Văn phòng đã tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, kỷ cương, kỷ luật; đổi mới phương pháp nghiên cứu tham mưu cải tiến lề lối làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Sau đây là những kết quả trong công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020.

 


Toàn cảnh hội nghị

Trong năm qua, Văn phòng đã phối hợp tham mưu, phục vụ việc chuẩn bị và trình Quốc hội thông qua 18 luật, bộ luật, 27 nghị quyết, cho ý kiến 19 dự án luật khác; giám sát tối cao 02 chuyên đề; chất vấn 12 thành viên Chính phủ, Trưởng ngành tại kỳ họp thứ 7, Thủ tướng Chính phủ và 13 Bộ trưởng, Trưởng ngành tại kỳ họp thứ 8; xem xét nhiều báo cáo quan trọng; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 223 nghị quyết và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng khác; tổ chức chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành về việc thực hiện các kết luận chất vấn, nghị quyết giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2018 tại phiên họp thứ 36.

Đồng thời, phối hợp tham mưu, phục vụ 08 cuộc làm việc của Đảng đoàn Quốc hội; khoảng 70 cuộc thăm, làm việc của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội tại địa phương; 03 Đoàn giám sát của Quốc hội tại 26 tỉnh, thành phố; 02 Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại 19 tỉnh, thành phố; 17 chuyên đề giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tại 56 tỉnh, thành phố và 09 phiên giải trình; 30 đoàn Lãnh đạo cấp cao của Quốc hội và cấp Ủy ban thăm chính thức, làm việc tại các nước; 31 Đoàn Quốc hội các nước đến thăm và làm việc tại Việt Nam; tiếp gần 1.600 công dân tại Trụ sở Tiếp dân trung ương và khoảng 7.000 công dân tại 51 địa phương; tiếp nhận và xử lý hơn 26.000 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở trung ương và khoảng 10.000 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại 51 địa phương.

Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp ngày càng được nâng cao về chất lượng, hiệu quả, góp phần kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước. Các vụ trực tiếp giúp việc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đã tăng cường về chiều sâu, từng bước chuyên môn hóa, dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, phối hợp tham mưu thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Đồng thời, có nhiều sáng kiến nhằm giúp xử lý một số nội dung theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và thiết thực hơn. Các Văn phòng giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội đã nâng cao tính chủ động, chuyên nghiệp, chú trọng hơn công tác tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội trong việc lấy ý kiến, góp ý chuyên sâu, có chất lượng về các dự án, dự thảo nhằm góp phần cung cấp thông tin để đại biểu Quốc hội có cơ sở đóng góp nhiều ý kiến sát thực tiễn.Văn phòng đã tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất nội dung, tổ chức hội nghị lấy ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội… về các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung và xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội để phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát tiếp tục được cải tiến theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chu đáo và tiết kiệm; công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyềnbảo đảm chất lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyềnbảo đảm chất lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; công tác phối hợp tham mưu, phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri,tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư được thực hiện khoa học, kịp thời, công khai và theo đúng quy định của pháp luậ công tác thông tin, báo chí, xuất bản, thư viện, bảo tàng, ứng dụng công nghệ thông tinkịp thời, đầy đủ, cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động của Quốc hội.

Nhiệm vụ trong năm 2020

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2020, Văn phòng Quốc hội sẽ tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ, chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, theo dõi bảo đảm tiến độ thực hiện và bám sát Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương để kịp thời tham mưu thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và lập dự kiến Chương trình năm 2021.

Đồng thời, phối hợp tham mưu, phục vụ việc triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020 và xây dựng dự kiến Chương trình năm 202; chú trọng hơn nữa tham mưu giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Cùng với đó, phối hợp tham mưu, phục vụ hiệu quả việc xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, dự án công trình quan trọng quốc gia và một số vấn đề quan trọng khác; phối hợp tham mưu, phục vụ triển khai chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác điều hòa, phối hợp hoạt động đối ngoại để bảo đảm hài hòa, phù hợp với hoạt hoạt động đối ngoại của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Trong đó, đặc biệt chú trọng các hoạt động trong năm Chủ tịch AIPA 2020, trọng tâm là Đại hội đồng AIPA.

Tham mưu, phục vụ tốt việc chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 và thứ 10 của Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Tham mưu, phục vụ chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa IV, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục hoàn thiện và triển khai Đề án số lượng biên chế tối thiểu, sắp xếp cơ cấu bên trong của Văn phòng Quốc hội bảo đảm tinh gọn để đột phá trong công tác cán bộ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, tạo động lực để cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền sâu, rộngcác hoạt động của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; sớm vận hành hệ thống Quốc hội điện tử, kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia; tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.  Xây dựng kho dữ liệu điện tử hoàn chỉnh để phục vụ công tác khai thác, tra cứu nguồn tài nguyên số. Đổi mới mạnh mẽ công tác hành chính, tổng hợp, thư viện, lễ tân, tài chính, quản trị,... để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Đặc biệt, chủ động phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các Đoàn đại biểu Quốc hội, 03 Văn phòng Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp với Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát; động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên rèn luyện, nghiên cứu, học tập, nâng cao năng lực, trình độ, trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm để có chuyển biến rõ rệt về chất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phát huy tốt những điều kiện thuận lợi góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

Phát biểu tại Hội nghị, bày tỏ vui mừng khi tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, năm 2019 đã đi qua với nhiều kết quả tích cực, toàn diện, đem lại niềm vui, tự hào, không khí phấn khởi, tin tưởng lan toả trong toàn xã hội. Nước ta đã hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2019, đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội. Hoạt động của Quốc hội trong năm qua cũng để lại nhiều dấu ấn với số lượng lớn các luật, bộ luật, nghị quyết được ban hành, nhiều nội dung quan trọng được xem xét; hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tiếp tục tạo ra những chuyển biến quan trọng trong hoạt động của Nhà nước, có tác động tốt đối với đời sống xã hội; hoạt động đối ngoại ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, đạt được những thành tích đó là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chủ động phối hợp nhịp nhàng và nỗ lực chung của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hành pháp, tư pháp, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Đồng thời, cũng phải khẳng định và ghi nhận sự đóng góp lớn của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong năm qua, Văn phòng Quốc hội đã phát huy và làm rất tốt vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy của Quốc hội; đã tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong thực thi nhiệm vụ để góp phần hoàn thành tốt các chương trình công tác của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Văn phòng Quốc hội đã không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức, lề lối làm việc, có nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng ngày càng chuyên nghiệp, nhiệt huyết, tận tụy, đoàn kết, vừa chủ động trong tổ chức công việc, vừa trăn trở, đầu tư nhiều công sức, trí tuệ để nghiên cứu, nâng cao chất lượng hoạt động tham mưu, phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Sự tham mưu, đề xuất của các đồng chí đã góp phần quan trọng trong việc Quốc hội đưa ra nhiều quyết sách kịp thời, đúng đắn, được cử tri và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, khối lượng công việc của năm tới là vô cùng lớn. Do vậy, đề nghị Văn phòng Quốc hội cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, bên cạnh những thành tích đạt được, hoạt động của Văn phòng Quốc hội trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế. Vì vậy, tại Hội nghị cần xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để khắc phục được những hạn chế, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đúng, có tính khả thi cao trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, cải tiến công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội; bám sát các chương trình, kế hoạch đã được Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội ban hành để khẩn trương xây dựng kế hoạch tham mưu, phục vụ việc triển khai các nhiệm vụ. Căn cứ vào đó, bố trí thời gian phù hợp để nghiên cứu chuyên sâu, chủ động đề xuất, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng, đối ngoại; nghiên cứu đóng góp ý kiến về các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng;… Trong đó, lưu ý cần tích cực phối hợp tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội bảo đảm chất lượng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9.

Đồng thời, đề nghị Văn phòng Quốc hội cần sớm hoàn thiện và triển khai Đề án về số lượng biên chế tối thiểu, sắp xếp cơ cấu bên trong của Văn phòng Quốc hội; quan tâm có chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng, tương xứng với công sức và “chất xám” của người lao động, thúc đẩy niềm đam mê, khát khao cống hiến của đội ngũ cán bộ để họ thêm gắn bó, yên tâm công tác. Điều này cần được các đồng chí thể hiện cụ thể trong quá trình phối hợp xây dựng Đề án bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo và phụ cấp đối với công chức, viên chức thuộc Văn phòng Quốc hội

Cùng với đó, Văn phòng Quốc hội cũng cần tiếp tục phát huy kết quả tham mưu, phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2019 để đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các Ban, Viện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng ủy cơ quan, các Văn phòng Trung ương và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Mặc dù khối lượng công việc, yêu cầu, nhiệm vụ năm 2020 rất nặng nề, nhưng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng Văn phòng Quốc hội sẽ phát huy tốt những điều kiện thuận lợi, đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục cải tiến, đổi mới, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng.

Phát động phong trào thi đua năm 2020

Tại Hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã phát động phong trào thi đua của Văn phòng Quốc hội năm 2020 với chủ đề “Công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng trong các hoạt động công vụ; đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

 
 
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát động thi đua năm 2020 của cơ quan Văn phòng Quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao./.
Tác giả bài viết: Theo nguồn - Thu Phương - Trọng Quỳnh (Cổng thông tin điện tử Quốc hội)
. .
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website

Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 16
  • Khách viếng thăm: 15
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 578
  • Tháng hiện tại: 40922
  • Tổng lượt truy cập: 2228148